Sprievodca verejným obstarávaním

Výhody sociálneho verejného obstarávania sa prejavujú najmä v nasledovných oblastiach:

» zlepšenie sociálneho postavenia marginalizovanej alebo inak sociálne vylúčenej alebo znevýhodnenej časti obyvateľstva v rámci daného regiónu/oblasti,

» pracovné príležitosti v mieste realizácie zákazky,

» začleňovanie do spoločnosti tých obyvateľov obce/mesta/regiónu, ktorí sú dlhodobo sociálne vylúčení alebo sociálnym vylúčením ohrození,

» predchádzanie nekalej súťaži pri nelegálnom zamestnávaní,

» motivácia k legálnemu zamestnávaniu.

Všeobecne môžu byť pre verejné obstarávania relevantné nasledujúce sociálne hľadiská:

» podpora pracovných príležitostí (napr. pre mladých ľudí, dlhodobo nezamestnané osoby, marginalizované skupiny, osoby so zdravotným postihnutím, osoby s nízkym dosiahnutým vzdelaním),

» podpora dôstojnej práce, napríklad dodržiavanie základných pracovných noriem, dôstojná mzda, zdravie a bezpečnosť v zamestnaní, sociálny dialóg, prístup ku školeniam, rovnosť pohlaví a nediskriminácia, prístup k základnej sociálnej ochrane,

» podpora dodržiavania sociálnych a pracovných práv (najmä cez vyžadovanie preukázania osobného postavenia uchádzača/záujemcu), boj proti diskriminácii na akomkoľvek základe (vek, pohlavie, zdravotné postihnutie, rasa, náboženské vyznanie a viera, sexuálna orientácia atď.) a vytváranie rovnakých príležitostí,

»  podpora sociálneho začleňovania (najmä marginalizovaných skupín a osôb so zdravotným postihnutím), t. j. rovnaký prístup k možnostiam obstarávania pre subjekty vlastnené osobami alebo zamestnávajúce osoby z etnických alebo menšinových skupín alebo osoby so zdravotným postihnutím,

» podpora zjednodušeného prístupu pre všetkých (napr. zohľadnenie požiadaviek na technické riešenie stavieb umožňujúce bezbariérový prístup osobám so zdravotným postihnutím, alebo    vývoj informačných systémov prístupných aj slabozrakým alebo nevidiacim pri opise predmetu zákazky),

»  zohľadňovanie kritéria udržateľnosti vrátane problematiky etického obchodovania za určitých podmienok, možnosť zohľadniť problematiku etického obchodovania v technickej špecifikácii predmetu zákazky a v podmienkach zákazky (napr. požadovaním „fair trade“ tovarov),

»  širšie dobrovoľné dodržiavanie sociálnej zodpovednosti firiem, t. j. spoločností, ktoré pri svojich každodenných obchodných aktivitách dobrovoľne konajú nad rámec zákona o VO s cieľom sledovať environmentálne a sociálne ciele, ako je práca so zmluvnými stranami na zlepšovaní záväzku voči hodnotám sociálnej zodpovednosti firiem.

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uplatniť sociálne hľadiská v nákupnom procese prostredníctvom:

» niektorých výnimiek, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá zákona o VO (§ 1 ods. 4, § 1 ods. 13 písm. d); ods. 13 písm. u); ods. 14),

» zapracovaním sociálnych hľadísk do súťažných podkladov (v opise predmetu zákazky ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy alebo ako kritérium na vyhodnotenie ponúk) – napríklad požiadavka na zamestnanie sociálne znevýhodnených osôb, vytvorenie lepších pracovných podmienok ako sú minimálne zákonné štandardy BOZP,

» vyhradením práva účasti vo VO len pre registrované sociálne podniky, chránené pracoviská a chránené dielne.

Prečo a ako sa zúčastňovať verejných obstarávaní – príručka (nielen) pre sociálne podniky (2023)

Stiahnuť dokument (PDF, 1 MB)

Sprievodca verejným obstarávaním, vrátane výnimiek a námetov na ich použitie zo Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je určený pre verejných obstarávateľov (napr. obce, VÚC, právnické osoby zriadené obcou).

Stiahnuť dokument (PDF, 1 MB)

Prehľadný zoznam Povinností registrovaných sociálnych podnikov z hľadiska Zákona o verejnom obstarávaní v kontexte národného projektu Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka.

Stiahnuť dokument (PDF, 743 kb)

Zmluvné vzťahy vo verejnom obstarávaní je praktická pomôcka, v ktorej sú prehľadne spracované súhrnné informácie súvisiace so zmluvným vzťahom vo verejnom obstarávaní.

Stiahnuť dokument (PDF, 939 kB)