Dobré príklady z praxe

Od mája 2018 do konca roku 2020 MPSVR SR zaregistrovalo viac ako 250 sociálnych podnikov (aktuálny zoznam je k dispozícii na Register sociálnych podnikov (PDF, 352kB). V najmenej rozvinutých okresoch vzniklo 66 registrovaných sociálnych podnikov, z toho 11 vykonáva činnosť v regióne Gemer.

Agro – drevinový ekosystém BBSK, s.r.o.

Dobrým príkladom ako podnikanie v sociálnom poľnohospodárstve môže fungovať v praxi je Agro – drevinový ekosystém BBSK, s.r.o., v obci Rovňany v okrese Poltár, ktorý plánuje zamestnávať 20 až 25 ľudí.

ilustracny obrazok
Sad v Rovňanoch

Svojou činnosťou sa podnik venuje hlavne pestovaniu cesnaku, ovocinárstvu a starostlivosti o dreviny. Taktiež sa zameral na včelárstvo, pričom svoju produkciu ďalej distribuuje do školských zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja. Podnik hospodári s ovocným sadom s pôvodnými odrodami jablkových a hruškových stromov, vysadených pred 70 rokmi, ktorý ďalej revitalizuje v súčinnosti so strednou odbornou školou a miestnymi odborníkmi.
Zapojenie žiakov z miestnych škôl je vhodnou investíciou do ľudí z daného kraja. Navyše vypestovanú úrodu zúročia lokálne – je využitá v miestnych zariadeniach pre tunajších obyvateľov.

Pracovná skupina pre sociálne poľnohospodárstvo na Slovensku

MPSVR SR sa zapojilo ako partner do pracovnej skupiny pre sociálne poľnohospodárstvo na Slovensku, ktorého gestorom je občianske združenie Druživa. Svojou činnosťou a zameraním sa venuje vo veľkej miere téme sociálneho poľnohospodárstva.

Iniciátori pracovnej skupiny vytvárajú sieťovanie v tejto oblasti a zároveň vytvárajú povedomie o súčasných problémoch a možnostiach zlepšenia nielen na regionálnej úrovni, ale aj u kľúčových politických predstaviteľov. 
Ako jeden z výstupov projektu “Zahájenie rozvoja sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku”, realizovaného občianskym združením Druživa, vznikol portál socialnepolnohospodarstvo.sk. Ucelene informuje o možnostiach, aktivitách a aktuálnom dianí v sociálnom poľnohospodárstve nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách.


K téme podpory sociálnych podnikov pôsobiacich v poľnohospodárstve sa v rámci spolupráce MPSVR SR s pracovnou skupinou pre sociálne poľnohospodárstvo na Slovensku sa uskutočnilo stretnutie s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Jánom Mičovským CSc.. Stretnutie prinieslo otvorenie diskusie a komunikačných kanálov k podpore sociálneho podnikania v rámci možností a pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Pracovná skupina pre sociálne poľnohospodárstvo na Slovensku sa stretla opäť v júli 2020, tentokrát za účasti niekoľkých odborníkov na tému sociálneho poľnohospodárstva, ako aj expertov z praxe a niekoľkých podnikateľov pôsobiacich v tejto oblasti.

Foto zo stretnutia s ministrom
Zdroj: MP SR

Na stretnutí boli účastní zástupcovia akademickej obce: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (vydala publikáciu Rozvojové vzdelávanie, Témy a metódy III, Nadácia Pontis Bratislava, 2018, ISBN 978-80-89895-10-6), Ekonomická univerzita v Bratislave; zástupca Implementačnej agentúry MPSVaR SR; zástupcovia niekoľkých sociálnych podnikov a OZ, ako aj expert vyššieho územného celku Banská Bystrica a zástupca strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky Aliancia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku. 

V rámci svojich aktivít OZ Druživa uskutočnilo aj vzdelávanie pre manažérov Regionálnych centier sociálnej ekonomiky (RC SE), ktorí tak budú schopní poskytovať informačný a poradenský servis pre záujemcov o koncept sociálneho poľnohospodárstva. O sociálnom poľnohospodárstve a zahájení rozvoja sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku si môžete prečítať v článku Prvý krok pre poradenstvo.


Prepojenie odborného vzdelávania a sociálneho poľnohospodárstva (príklad Banskobystrického samosprávneho kraja) – článok autorov Márie Chrenekovej a Mariána Kováčika uverejnený v odbornom časopise Zemědělská škola (str. 40) , ktorý vydáva Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha.