Sociálne podnikanie v riedko osídlených oblastiach (SOCENT SPAs)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky realizuje v spolupráci s neziskovou organizáciou EPIC medzinárodný projekt SOCENT SPAsSociálne podnikanie v riedko osídlených oblastiach.

logá organizácií

Demografické trendy predstavujú podstatnú výzvu, a to najmä v riedko osídlených oblastiach. Sociálne inovácie môžu v tomto smere fungovať ako účinné protiopatrenia, zamerané na podporu zamestnanosti a konkurencieschopnosti.

Sociálne podniky okrem toho, že účinne podporujú miestny rozvoj a prispievajú k vyrovnávaniu veľkých sociálno-ekonomických nerovnováh, majú aj zásadný vplyv na stabilizáciu populácie v riedko osídlených oblastiach.

V rámci projektu SOCENT SPAs prebehol prostredníctvom seminárov, návštev na mieste a stretnutí so zainteresovanými stranami komplexný proces učenia, založený na identifikácii, analýze a transfere postupov.
Na tomto základe boli v zainteresovaných krajinách spracované akčné plány, zamerané na integráciu podporných schém sociálnych podnikov v riedko osídlených oblastiach do príslušných politík.

Špecifikom projektu je zameranie na územie regiónu Gemer, ktorý pokrývajú tri susediace okresy stredného Slovenska – Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava. V roku 2015 boli zaradené medzi najmenej rozvinuté okresy Slovenska (NRO) v zmysle zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Sociálna ekonomika môže byť vhodným nástrojom a platformou pre obce a ďalších možných záujemcov o sociálne poľnohospodárstvo.

Je schopná lepšie porozumieť a reprezentovať potreby obyvateľov regiónu Gemer, zaistiť efektívnu odpoveď na miestne problémy vysokej nezamestnanosti, a to aj v marginalizovaných rómskych komunitách a aplikovať nové modely pracovnej integrácie do praxe.

ilustracny obrazok

Cieľom je podporiť zvýšenie povedomia, ako aj financovania sociálneho poľnohospodárstva prostredníctvom zefektívnenia dostupných advokačných platforiem.

Za účelom rozvoja sociálneho podnikania a sociálneho poľnohospodárstva v oblasti Gemera chce Akčný plán (PDF, 496kB) umožniť zmapovať priestor sociálnej ekonomiky a identifikovať nové podnikateľské príležitosti v regióne Gemer.

Východiskom je identifikovať potreby plynúce z regionálnej úrovne s cieľom zabezpečenia rozvoja regiónu Gemer a napomôcť k využitiu jedinečného potenciálu regiónu v prospech zlepšenia života jeho obyvateľov – jednotlivcov i komunít.

Sociálne poľnohospodárstvo je vhodnou oblasťou ekonomickej činnosti nových sociálnych podnikov vzhľadom na priaznivé podmienky pre multiplikáciu overených príkladov s ohľadom na nízke technologické nároky a potrebnú úroveň kvalifikácie zamestnancov v podnikoch sociálneho poľnohospodárstva.

Projekt SOCENT SPAs je realizovaný prostredníctvom programu INTERREG EUROPE
a je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).