Verejné obstarávanie so sociálnym aspektom

Sociálne zodpovedné verejné obstarávanie je o dosahovaní pozitívnych sociálnych výsledkov vo verejných zákazkách. Rozumným nákupom môžu verejní obstarávatelia podporovať pracovné príležitosti, dôstojnú prácu, sociálne začlenenie znevýhodnených osôb, prístupnosť pre všetkých, a tým dosiahnuť širší súlad so sociálnymi normami.
V prípade niektorých tovarov, prác a služieb môže byť vplyv významný, keďže verejní obstarávatelia majú značný podiel na trhu v rôznych odvetviach.

Podľa Európskej komisie verejní obstarávatelia sú hlavnými investormi v Európe a vytvárajú 14 % hrubého domáceho produktu EÚ. Svoju kúpnu silu môžu využiť na to, aby prinášali pozitívne sociálne výsledky pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác. V smerniciach o verejnom obstarávaní z roku 2014 sa uvádza, že sociálne aspekty možno aplikovať počas celého cyklu verejného obstarávania – pri trhových konzultáciách, pri vyhradených zákazkách, pri uplatňovaní kritéria na vyhodnotenie ponúk a pri osobitných podmienkach plnenia zmluvy. Verejní obstarávatelia v celej Európe začínajú využívať tieto príležitosti a preukazovať skutočný sociálny vplyv pri ich nákupe. Napriek tomu členské štáty ešte v plnej miere nevyužívajú možnosti verejného obstarávania ako strategického nástroja na podporu cieľov sociálnej politiky.

Registrované sociálne podniky sú v rámci sociálneho aspektu favorizované a je im možné zadať zákazku jednoduchšie (vyhradené zákazky), čím verejný obstarávateľ môže napĺňať kvóty pre povinné sociálne hľadisko vo vyhlásených verejných obstarávaniach.

Trocha teórie

Zákon o verejnom obstarávaní zakotvuje povinnosť pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov uplatniť sociálne hľadisko min v 6 % z vyhlásených obstarávaní podlimitných a nadlimitných zákaziek, ak v danom kalendárnom roku verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyhlásil najmenej 10 podlimitných a/alebo nadlimitných verejných obstarávaní.

Od 31.3.2022 verejný obstarávateľ v postavení § 7 ods. 1 písm. a/ (štát) má povinnosť realizovať 6% z vyhlásených obstarávaní podlimitných a nadlimitných zákaziek so sociálnym hľadiskom a 6% s environmentálnym hľadiskom. Zvyšní verejní obstarávatelia  – § 7 ods. 1 iné ako písm. a/ (spravidla samospráva) – majú od 31.3.2022 možnosť zvoliť si, či kvótu 6 % z vyhlásených obstarávaní podlimitných a nadlimitných zákaziek budú plniť cez sociálne alebo environmentálne hľadisko.

Verejné obstarávanie v kocke

Kompletný prehľad foriem aktuálnej štátnej podpory
pre sociálne podniky.

Stiahnuť dokument (PDF, 1MB)

Kompletný prehľad foriem aktuálnej štátnej podpory pre sociálne podniky.