Granty a dotácie


Informácie o možnostiach financovania vášho podnikania z prostriedkov Európskej únie a iných zdrojov.

Zoznam grantov, výziev a dotácií je chronologicky zoradený podľa dátumu ich vyhlásenia.

Výzva Banskobystrického samosprávneho kraja pre lokálnych farmárov a poľnohospodárov

Výzva Banskobystrického samosprávneho kraja pre dodávateľov potravín pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK.

Pozrite sa, aké potraviny a v akých objemoch krajské organizácie obstarávajú a prečítajte si návod, ako si založiť sociálny podnik a ako sa stať ich dodávateľom potravín v brožúre Sociálne podnikanie v Banskobystrickom samosprávnom kraji .

Výzva na triedený zber komunálnych odpadov (2021) / Trvanie: 15.11.2021 – do vyčerpania financií

Cieľom výzvy je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.
Výzva je z OP:  Kvalita životného prostredia.

Oprávnené územie:
Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj.

Oprávnení žiadatelia:
Malé a stredné podniky, mimovládne organizácie, samospráva, veľké podniky.

Finančné podmienky výzvy:

 • Celková alokácia výzvy je 10 000 000 €
 • Výška dotácie: nie je stanovená
 • Miera podpory: max. 95 %
 • Schéma štátnej pomoci.

Oprávnení prijímatelia:
V rámci  tejto  výzvy  sú  oprávnenými  žiadateľmi  subjekty  zabezpečujúce  výkon verejnoprospešných úloh v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi (ďalej aj „KO“) a drobným stavebným odpadom:
A. obec alebo združenie obcí
B. príspevková alebo rozpočtová organizácia obce,
C. právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí, ktorá je oprávnená na nakladanie s odpadom,
D. nezisková  organizácia  poskytujúca  všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí;
E. združenie  právnických  osôb,  ktorého  členmi  sú  výlučne  obce,  resp. subjekty v 100 % vlastníctve obce/obcí.

Oprávnené náklady:
Hlavná aktivita projektu musí byť  vo  vecnom  súlade  s nasledovným  typom oprávnenej aktivity OP KŽP:

Príprava  na  opätovné  použitie  a  zhodnocovanie  so  zameraním  na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu  komunálnych  odpadov  a  podpory  predchádzania  vzniku  biologicky rozložiteľných  komunálnych  odpadov,  v rámci  špecifického  cieľa  1.1.1: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. 

V rámci  uvedeného  typu aktivity sa príspevok poskytuje na triedený  zber komunálnych odpadov, t. j.: 

 • Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zber odpadov21 / zberných dvorov22 za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu KO (primárne na odpady, za ktorých zber a nakladanie s nimi je v súlade so zákonom o odpadoch zodpovedná obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný  kuchynský  odpad  a reštauračný  odpad  od  prevádzkovateľa kuchyne. 
 • Nákup  hnuteľných  vecí  za  účelom  zvýšenia  kapacity  triedeného  zberu komunálnych  odpadov – zberné  nádoby  podľa  §  81  ods.  5  zákona o odpadoch, veľkokapacitné kontajnery pre odpady, za nakladanie s ktorými zodpovedá  podľa  zákona  o odpadoch obec a na  ktoré  sa  nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky  rozložiteľný  kuchynský  odpad  a reštauračný  odpad  od prevádzkovateľa kuchyne.
 • Nákup ostatných hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov – zberové vozidlá a iné stroje pre zvoz a nakladanie s odpadmi, za nakladanie  s ktorými zodpovedá podľa zákona o odpadoch obec  a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od  prevádzkovateľa  kuchyne  (napr.  nákladné  vozidlá,  traktory  a vlečky, ťahače, pracovné stroje),  zariadenia  na mechanickú úpravu (zmenšovanie objemu)  vybraných  vytriedených  zložiek  KO, za nakladanie s ktorými zodpovedá  podľa  zákona  o  odpadoch  obec  a na  ktoré  sa  nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky  rozložiteľný  kuchynský  odpad  a reštauračný  odpad  od prevádzkovateľa kuchyne (napr. drvič biologicky rozložiteľného KO). 

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 15.11.2021 do 1. kolo do 17.01.2022, 2.kolo do 15.03.2022, n-kolo v intervale troch mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

Viac informácií o výzve nájdete na stránke www.op-kzp.sk.

Zdroj: https://app.grantexpert.sk/vyzva/vyzva-na-triedeny-zber-komunalnych-odpadov-2021

Podpora programov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve pre deti z marginalizovaných rómskych komunít (2021) / Trvanie: 10.11.2021 – do vyčerpania financií

Cieľom výzvy je zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov, na všetkých stupňoch vzdelávania s dôrazom na predprimárne vzdelávanie.
Výzva je z Operačného programu Ľudské zdroje.

Oprávnené územie:
TT kraj, KE kraj, PO kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, TN kraj.

Oprávnení žiadatelia:
Mimovládne organizácie.

Finančné podmienky výzvy:

 • celková alokácia výzvy je 500 000 €
 • maximálna výška grantu na projekt nie je stanovená
 • miera podpory je max 85%.

Oprávnení prijímatelia:

 • mimovládne neziskové organizácie
 • nadácie
 • neziskové organizácie
 • cirkevné právnické osoby.

Oprávnené aktivity:

 • Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít OP ĽZ, na realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva.
 • V rámci špecifického cieľa 5.1.1 „Zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov, na všetkých stupňoch vzdelávania s dôrazom na predprimárne vzdelávanie“ je pre túto výzvu oprávnená nasledovná aktivita: Typ aktivity: Podpora rozvojových aktivít/programov ranej starostlivosti pre deti z MRK vo veku 0 až 3 roky
 • V rámci oprávneného typu aktivity je žiadateľ povinný si zadefinovať hlavnú aktivitu napr. v znení: „Poskytovanie programov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve pre deti z MRK vo veku 0 až 3 roky“, v rámci ktorej je oprávnená podpora najmä nasledovných činností:
  • poskytovanie programov VSRD pre deti z MRK s cieľom rozvinúť v maximálnej miere zmyslový, pohybový, rozumový, jazykový, psychický a sociálny potenciál dieťaťa,
  • zamestnávanie, vzdelávanie, príprava, mentoring a supervízie pre asistentky raného vzdelávania11, ktorých úlohou je intervencia v oblasti VSRD,
  • návštevy v domácnostiach rodín, poradenstvo, stimulácia dieťaťa v prítomnosti a s asistenciou rodiča či iného opatrovníka,
  • práca s rodinou a dieťaťom v alternatívnych dostupných priestoroch priamo v komunite,
  • rodičovské kluby – svojpomocné skupiny, stretnutia s odborníkmi, diskusie, dôraz na praktické a zrozumiteľné ukážky a inšpirácie,
  • čitateľské kluby, zapožičiavanie edukatívnych hračiek a detských kníh, zaškoľovanie rodičov, ako s nimi pracovať,
  • spolupráca s inými subjektami VSRD (napr. centrá včasnej intervencie),
  • praktické rozvojové programy pre rodičov.

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 10.11.2021 do vyčerpania financií.

Termíny:

 • Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 14. december 2021
 • Uzavretie 2. hodnotiaceho kola – 14. február 2022
 • Následne SO zverejní na svojom webovom sídle termíny uzavretia pre ďalšie hodnotiace kolá s ohľadom na počet prijatých žiadostí o NFP, primeraný časový limit na schvaľovanie žiadostí o NFP a zostávajúcu alokáciu na príslušnú výzvu.

Viac informácií nájdete na stránke https://www.minv.sk .

Zdroj: https://app.grantexpert.sk/vyzva/podpora-programov-vzdelavania-a-starostlivosti-v-ranom-detstve-pre-deti-z-marginalizovanych-romskych-komunit-2021

Program LIFE 2021 – 2027 (podpora projektov v oblasti životného prostredia) / Trvanie: 15.7.2021 – do vyčerpania financií

Výzva je zameraná na podporu projektov v oblasti životného prostredia. Okrem iného sa týka tzv. štandardných projektov, strategických prírodných projektov, projektov technickej pomoci a grantov pre mimovládne organizácie.
Výzva je z Komunitárnych programov Európskej komisie.
Národným kontaktným bodom pre tento program je Ministerstvo životného prostredia SR.

Oprávnené územie:
TT kraj, KE kraj, PO kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, TN kraj, BA kraj.

Oprávnení žiadatelia:
Malé a stredné podniky, mimovládne organizácie, samospráva, štátna správa, veľké podniky.

Finančné podmienky výzvy:

 • celková alokácia výzvy celkom 5 432 000 000 €
 • miera podpory je
  • max. 60% pre štandardné projekty (standard action projects SAPs) v rámci podprogramu Príroda a Biodiverzita, Obehové hospodárstvo a kvalita života, Zmiernenie zmeny klímy
   a adaptácia na zmenu klímy
  • max. 95% pre koordinačné a podporné aktivity (other action grants – v rámci podprogramu Prechod na čistú energiu).

Oprávnení prijímatelia:

 • malé a stredné podniky
 • veľké podniky
 • štátny sektor
 • neziskové organizácie
 • samosprávy.

Podporgramy:

Program LIFE 2021-2027 sa člení nasledovne:

 • 1. oblasť „Životné prostredie“, ktorá zahŕňa:
  • a) podprogram „Príroda a biodiverzita“;
  • b) podprogram „Obehové hospodárstvo a kvalita života“.
 • 2. oblasť „Opatrenia v oblasti klímy“, ktorá zahŕňa:
  • a) podprogram „Zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na zmenu klímy“;
  • b) podprogram „Prechod na čistú energiu“.

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 15.7.2021 do vyčerpania financií.

Viac informácií o výzve nájdete na stránke www.minzp.sk alebo priamo na oficiálnej webstránke programu.

Zdroj: https://app.grantexpert.sk/vyzva/program-life-2021-2027

Búrame bariéry (2021) / Trvanie: 7.6.2021 – do vyčerpania financií

Program je zameraný na organizovanie lokálnych charitatívnych podujatí, ktorých výťažok je použitý na zlepšenie života ľudí so znevýhodnením.
Výzva je z Nadácie ZSE.

Oprávnené územie:
TT kraj, BA kraj, TN kraj.

Oprávnení žiadatelia:
Fyzické osoby, mimovládne organizácie.

Finančné podmienky výzvy:

 • celková alokácia výzvy je 23 000 €
 • maximálna výška grantu na projekt je 1 000 €
 • miera podpory nie je stanovená.

Oprávnení prijímatelia:

 • jednotlivci – fyzické osoby
 • neformálne skupiny – rodina, priatelia, miestna komunita
 • občianske združenia alebo neziskové organizácie.

Oprávnené aktivity:

 • grant je určený na organizovanie lokálnych charitatívnych podujatí, ktorých výťažok je použitý na zlepšenie života ľudí so znevýhodnením, primárne na úhradu rehabilitácií, nákup zdravotných pomôcok a liekov v prospech vybraných členov klubu APPA.
 • podmienkou získania podpory je miesto realizácie projektu na území západného Slovenska.

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 7.6.2021 do vyčerpania financií

Viac informácií nájdete na stránke https://www.nadaciazse.sk/projekt/burame-bariery.

Súbor s informáciami (PDF, 3MB).

Zdroj: https://app.grantexpert.sk/vyzva/burame-bariery-2021

Modernizácia sociálnej a školskej infraštruktúry v regiónoch – sociálne služby / Trvanie: 1.6.2021 – do vyčerpania financií

Výzva je zameraná na podporu rozvoja komunitnej starostlivosti rekonštrukciou a modernizáciou budov,  zakúpením materiálno-technického vybavenia alebo zvýšením energetickej efektívnosti budov, výstavby nových centier poskytujúcich sociálne služby.
Výzva je z OP Integrovaný regionálny operačný program.

Oprávnené územie:
TT kraj, KE kraj, PO kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, TN kraj, BA kraj.

Oprávnení žiadatelia:
Mimovládne organizácie, samospráva, štátna správa.

Finančné podmienky výzvy:

 • celková alokácia výzvy celkom 65 000 000 €
 • maximálna výška grantu na projekt nie je stanovená
 • miera podpory nie je stanovená.

Oprávnení prijímatelia:

 • organizácie štátnej správy (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR), štátne rozpočtové organizácie, štátna príspevková organizácia
 • obec (obec / mesto / mestská časť mesta Košice, mesto Košice, právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom / mestskou časťou),
 • subjekty verejnej správy (samosprávny kraj, právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom),
 • mimovládne organizácie (cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností), občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia.

Oprávnené aktivity:

 • rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov existujúcich zariadení
 • zriaďovanie a výstavba nových zariadení sociálnych služieb, vrátane inovatívnych foriem komunitnej starostlivosti
 • investície do materiálno-technického vybavenia vrátane motorových vozidiel
 • zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy.

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
Od 1.6.2021 do vyčerpania financií  

Zdroj: https://app.grantexpert.sk/vyzva/modernizacia-socialnej-a-skolskej-infrastruktury-v-regionoch-socialne-sluzby

Podpora projektov s tzv. pečaťou výnimočnosti (Seal of Excellence) / Trvanie: 5.5.2021 – do vyčerpania financií

Výzva je zameraná na podporu malých a stredných podnikov a ich projektov s tzv. pečaťou výnimočnosti (Seal of Excellence).
Výzva je z OP Výskum a inovácie.

Oprávnené územie:
TT kraj, KE kraj, PO kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, TN kraj – výzva OPII-MH/DP/2021/11.3-32
BA kraj – výzva OPII-MH/DP/2021/12.1-33.

Oprávnení žiadatelia:
Mikro, malé a stredné podniky.

Finančné podmienky výzvy:

 • 12,8 mil. EUR na výzvu s kódom OPII-MH/DP/2021/11.3-32
 • 18,3 mil. EUR na výzvu s kódom OPII-MH/DP/2021/12.1-3
 • minimálna výška NFP na projekt je 500 000 EUR.
 • maximálna výška NFP na projekt nesmie presiahnuť 2 500 000 EUR
 • miera podpory max 70%.

Oprávnení partneri:

 • verejné alebo súkromné organizácie, neziskové alebo založené za účelom vytvárania zisku, vrátane mimovládnych organizácií.
 • medzinárodná organizácia, orgán, agentúra a pod.
 • neformálne a ad-hoc organizácie a miestne skupiny, ktoré v SR nie sú registrované (neformálne skupiny). Tieto skupiny zároveň musia spĺňať nasledovné požiadavky: majú neziskový charakter, vykonávajú činnosť v súlade s verejným záujmom, majú dobrovoľný a nediskriminačný charakter a sú nezávislé od miestnej a regionálnej samosprávy a centrálnej vlády, verejných orgánov, politických strán, náboženských inštitúcií a komerčných organizácií. Tieto neformálne skupiny zastupuje jedna osoba, ktorá, v mene skupiny, podpíše prehlásenie o partnerstve v projekte. Neformálna skupina nemôže byť priamym príjemcom finančných prostriedkov z grantu.

Oprávnené aktivity:

 • Žiadateľ si ako hlavnú aktivitu projektu stanoví aktivitu s názvom Podpora projektov so známkou excelentnosti za kvalitu.
 • Predmetom hlavnej aktivity projektu musí byť realizácia výskumno – vývojových činností vedúcich k dosiahnutiu inovácií, ktoré sú v súlade s potrebami zákazníkov a riešia problémy/výzvy v sociálnej, technologickej alebo ekonomickej oblasti udržateľným spôsobom.

Harmonogram výzvy:

 • Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 30.06. 2021.
 • Uzavretie ostatných kôl: posledný pracovný deň každého nasledujúceho 2. mesiaca.

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 5.5.2021 do vyčerpania financií. 

Viac informácií o výzve nájdete na odkaze https://www.opvai.sk/

Súbor s informáciami (PDF, 772 kB)

Zdroj: https://app.grantexpert.sk/vyzva/podpora-projektov-s-tzv-pecatou-vynimocnosti-seal-of-excellence

Schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím / Trvanie: 30.4.2021 – do vyčerpania financií

Predmetom schémy je poskytovanie pomoci na financovanie projektov zameraných na pomoc na podporu vzdelávania, a pomoc na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím.
Výzva je z Dotácie z ministerstiev – MPSVR SR.

Oprávnené územie:
TT kraj, BA kraj, KE kraj, PO kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, TN kraj.

Oprávnení žiadatelia:
Malé a stredné podniky, veľké podniky, mimovládne organizácie

Finančné podmienky výzvy:

 • odhadovaný ročný objem predpokladaných finančných prostriedkov na realizáciu tejto schémy je vo výške 36 mil. €
 • celkový predpokladaný rozpočet schémy je 108 mil. €
 • Iitenzita pomoci na podporu vzdelávania nesmie presiahnuť 50 % oprávnených nákladov. Môže sa zvýšiť až na maximálnu intenzitu pomoci vo výške 70 % oprávnených nákladov.

Oprávnení prijímatelia:

 • neziskové organizácie
 • neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby
 • občianske združenia
 • združenia občanov
 • nadácie, ktoré vykonávajú hospodársku (ekonomickú) činnosť, alebo realizujú aktivity, ktorých výstupom je hospodárska
 • mikropodniky, malé a stredné podniky
 • veľké podniky.

Oprávnené aktivity:

Oprávnenými projektmi na podporu vzdelávania sú projekty a programy, zamerané na podporu vzdelávania organizovaného zamestnávateľom pre jeho zamestnancov, ktorých cieľom je získanie, obnova a zmena odborných zručností a vedomostí potrebných na ich pracovné uplatnenie s výnimkou tých projektov, ktorých výsledkom bude zvýšenie stupňa vzdelania.

Oprávnenými projektmi pre pomoc na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím sú projekty a programy, zamerané najmä na prijímanie znevýhodnených zamestnancov vo forme mzdových dotácií, na zamestnávanie zamestnancov so zdravotným postihnutím vo forme mzdových dotácií, na kompenzáciu dodatočných nákladov spojených so zamestnávaním pracovníkov so zdravotným postihnutím a na kompenzáciu nákladov na pomoc poskytovanú znevýhodneným pracovníkom.

V rámci tejto schémy sú oprávnenými projektmi na poskytnutie štátnej pomoci projekty a programy, realizované v rámci aktívnych opatrení trhu práce v zmysle zákona o službách zamestnanosti.
Na poskytovanie pomoci podľa schémy sú oprávnené tieto typy aktivít v rámci oprávnených projektov

 • pomoc na podporu vzdelávania
 • pomoc na prijímanie znevýhodnených zamestnancov vo forme mzdových dotácií
 • pomoc na zamestnávanie zamestnancov so zdravotným postihnutím vo forme mzdových dotácií
 • pomoc na kompenzáciu dodatočných nákladov spojených so zamestnávaním zamestnancov so zdravotným postihnutím
 • pomoc na kompenzáciu nákladov na pomoc poskytovanú znevýhodneným zamestnancom.

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 30.4.2021 do vyčerpania financií.

Viac informácií nájdete na odkaze https://www.employment.gov.sk/ (PDF, 501 kB)

Podpora projektov, ktorým je poskytovaná regionálna investičná pomoc / Trvanie: 29.4.2021 – do vyčerpania financií

Cieľom výzvy je prostredníctvom nenávratného finančného príspevku poskytnúť synergickú podporu podnikom, ktoré sú prijímateľmi regionálnej investičnej pomoci poskytovanej zo štátneho rozpočtu SR.
Výzva je z OP Integrovaná infraštruktúra.

Oprávnené územie:
TT kraj, KE kraj, PO kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, TN kraj.

Oprávnení žiadatelia:
Malé a stredné podniky, veľké podniky

Finančné podmienky výzvy:

 • celková alokácia výzvy je 30 000 000 €
 • minimálna výška NFP na projekt je 50 000 €
 • maximálna výška NFP na projekt nesmie presiahnuť sumu zodpovedajúcu uplatneniu maximálnej miery spolufinancovania projektu z NFP v rámci ŽoNFP z maximálnej výšky COV projektu v rámci ŽoNFP. Maximálna výška COV projektu v rámci ŽoNFP je 50 000 000 €
 • miera podpory je vo výške 50%.

Oprávnení prijímatelia:

 • mikro a malé podniky
 • stredné podniky
 • veľké podniky.

Oprávnené aktivity:
V rámci tejto výzvy budú podporené investície do podnikov, ktoré vykonávajú svoju produkčnú činnosť v oblasti priemyselnej výroby. Podporené môžu byť aj investície do podnikov, ktoré poskytujú služby v oblasti vývoja a inovácií technicky vyspelých výrobkov, technológií alebo výrobných procesov, za účelom ich použitia vo výrobe alebo zvýšenia pridanej hodnoty.

 • Projekt spĺňa podmienku oprávnenosti aktivít, ak sú súčasne splnené všetky nasledujúce podmienky:
  • 1. Predmetom oprávnených výdavkov projektu musí byť obstaranie dlhodobého hmotného majetku vo forme strojov, prístrojov a zariadenía/alebo dlhodobého nehmotného majetku, ktorý  bude využívaný pri:
   • vývoji alebo inovácii technicky vyspelých výrobkov, technológií alebo výrobných procesov za účelom ich použitia vo výrobe alebo zvýšenia pridanej hodnoty (v prípade projektov, ktoré sú súčasťou investičných zámerov realizovaných v technologickom centre)
   • a/alebo produkcii nového/inovovaného produktu alebo inovácii produkčného procesu (v prípade projektov, ktoré sú súčasťou investičných zámerov realizovaných v priemyselnej výrobe).
  • 2. Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, musí byť súčasťou investičného  zámeru realizovaného v priemyselnej výrobe a/alebo technologickom centre prijímateľom investičnej pomoci, ktorý je zároveň žiadateľom, ktorý predložil túto ŽoNFP.  Podporené tak môžu byť okrem výrobných podnikov, ktoré budú prostredníctvom projektu vykonávať produkciu priemyselných produktov a/alebo podnikový vývoj ainovácie týchto produktov aj podniky, ktorých produkčná činnosť je zameraná na poskytovanie služieb vývoja a inovácií pre vyššie uvedené výrobné podniky v oblasti priemyslu.
  • 3. Projekt musí predstavovať počiatočnú investíciu. Pod počiatočnou investíciou sa pre účely tejto výzvy rozumie investícia do hmotných a nehmotných aktív, ktorá sa týka:
   • založenia novej prevádzkarne alebo
   • diverzifikácie výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali, pričom oprávnené náklady investičného zámeru musia prevyšovať najmenej o 200 % účtovnú hodnotu znovu použitých aktív zaevidovanú vo fiškálnom roku predchádzajúcom začatiu prác alebo
   • zásadnej zmeny celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne, pričom v prípade veľkého podniku musia oprávnené náklady investičného zámeru prevyšovať odpisy aktivít súvisiacich s činnosťou, ktorá sa má modernizovať, vykonané počas predchádzajúcich troch fiškálnych rokov alebo
   • rozšírenia kapacity existujúcej prevádzkarne. ŽoNFP musí byť zameraná na tú istú počiatočnú investíciu ako IZ podporený podľa zákona o regionálnej investičnej pomoci, súčasťou ktorého je ŽoNFP.
  • 4. Projekt musí byť v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK).
  • 5. Výsledkom realizácie hlavnej aktivity projektu musí byť nový/inovovaný produkt alebo inovovaný produkčný proces. Žiadateľ kvantifikuje plánované výsledky, ktoré majú byť dosiahnuté realizáciou hlavnej aktivity projektu, prostredníctvom merateľných ukazovateľov definovaných v dokumente ,,Zoznam povinných merateľných ukazovateľov a iných údajov“, ktorý je prílohou č. 4 výzvy, a v ktorom je uvedený aj spôsob, akým žiadateľ stanovuje cieľovú hodnotu merateľných ukazovateľov projektu.
  • 6. Realizácia hlavnej aktivity projektu musí skončiť najneskôr 31. decembra 2023.
  • 7. Žiadateľ nesmie ukončiť fyzickú  realizáciu  hlavnej  aktivity  projektu,  t.  j.  plne zrealizovať hlavnú aktivitu projektu, pred predložením ŽoNFP poskytovateľovi.

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 29.4.2021 do vyčerpania financií.

Viac informácií nájdete na odkaze https://www.opvai.sk/ .

Súbor s informáciami (PDF, 1MB)

Zdroj: https://app.grantexpert.sk/vyzva/podpora-projektov-ktorym-je-poskytovana-regionalna-investicna-pomoc

Podpora podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami v Banskobystrickom samosprávnom kraji / Trvanie: 8.12.2020 – do vyčerpania financií

Výzva je zameraná na posilnenie konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov vo fáze rozvoja v rámci BBSK.
Výzva je z OP Výskum a inovácie.

Oprávnené územie:
BB kraj

Oprávnení žiadatelia:
Malé a stredné podniky

Finančné podmienky výzvy:

 • celková alokácia výzvy 3 000 000 €
 • minimálna výška  grantu na 1 projekt je 50 000 €
 • maximálna výška finančného príspevku nesmie presiahnuť 200 000 €
 • maximálna miera podpory: 90%

Oprávnení prijímatelia:

Fyzické alebo právnické osoby

 • a) osoby zapísané v obchodnom registri;
 • b) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, ktoré spĺňajú všetky nasledovné podmienky:
  • spĺňajú definíciu MSP
  • ku dňu predloženia ŽoNFP sú registrované na území SR
  • od ich vzniku ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36 mesiacov
  • ku dňu predloženia ŽoNFP disponujú schválenou účtovnou závierkou za ukončené účtovné obdobie za kalendárny rok 2019, alebo ukončené účtovné obdobie v hospodárskom roku 2019, ktoré nie je účtovným obdobím kratším ako 12 mesiacov
  • majú v predmete podnikania/činnosti zapísané oprávnené činnosti v súlade so zameraním projektu a podmienkami výzvy, a to minimálne 12 mesiacov pred predložením ŽoNFP
  • sú účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona o účtovníctve

Oprávnené aktivity:

 • Predmetom hlavnej aktivity projektu musí byť nákup dlhodobého hmotného / nehmotného majetku, ktorý bude využívaný pri tvorbe nového alebo inovovaného produktu žiadateľa alebo pri inovácii produkčného procesu žiadateľa. Zároveň platí podmienka, že musí ísť o taký dlhodobý majetok, ktorý môžu využívať žiaci SOŠ v rámci praktického vyučovania žiakov.
 • Projekt spĺňa podmienku oprávnenosti aktivít, ak je zameraný na vyššie uvedenú hlavnú aktivitu a súčasne, ak sú splnené aj všetky nasledujúce podmienky:
  1. Žiadateľ/prijímateľ umožní v čase udržateľnosti projektu (3 roky) využívať dlhodobý majetok obstaraný v rámci projektu na účely praktického vyučovania žiakov SOŠ.
  2. Výsledkom realizácie hlavnej aktivity projektu musí byť dosiahnutie minimálne nízkeho inovačného potenciálu projektu v zmysle špecifikácie uvedenej vo formulári prílohy ŽoNFP č. 6 – Doplňujúce údaje.
  3. Realizáciou projektu, najneskôr k ukončeniu realizácie aktivity projektu, musí dôjsť k zabezpečeniu prevádzkyschopnosti45 predmetu projektu.
  4. Projekt musí byť zameraný na výrobu produktov, ktoré sú výsledkom činnosti, ktorá patrí výlučne pod jedno z nasledujúcich odvetví (v členení podľa SK NACE):

PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Vysoká technologická úroveň
21 – Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
26 – Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkovStredne vysoká technologická úroveň

Stredne vysoká technologická úroveň
20 – Výroba chemikálií a chemických produktov
27 – Výroba elektrických zariadení
28 – Výroba strojov a zariadení i. n.
29 – Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
30 – Výroba ostatných dopravných prostriedkov (okrem 30.1, 30.3 a 30.4)

Stredne nízka technologická úroveň
18.2 – Reprodukcia záznamových médií
23 – Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
24 – Výroba a spracovanie kovov
25 – Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení (25) okrem výroby zbraní a streliva (25.4)
33 – Oprava a inštalácia strojov a prístrojov (okrem časti 33.19 – opravy hracích automatov a iných hier fungujúcich po vhodení mince)

Nízka  technologická úroveň
10 – Výroba potravín
11 – Výroba nápojov
13 – Výroba textilu
14 – Výroba odevov
15 – Výroba kože a kožených výrobkov
16 – Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
17– Výroba papiera a papierových výrobkov
18 – Tlač a reprodukcia záznamových médií
31 – Výroba nábytku32 – Iná výroba (okrem 32.5)

Poznatkovo intenzívne služby
59 – Výroba filmov videozáznamov a televíznych programov príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
61 – Telekomunikácie
62 – Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
63 – Informačné služby (okrem 63.91)
73 – Reklama a prieskum trhu

Ostatné oprávnené odvetvia:
41 – Výstavba budov
43 – Špecializované stavebné práce (okrem 43.1)
45 – Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
46 – Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
47 – Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
55 – Ubytovanie
56 – Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
82 – Administratívne pomocné kancelárske a iné pomocné obchodné činnosti
95 – Oprava počítačov osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
96 – Ostatné osobné služby

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 8.12.2020 do vyčerpania financií

Viac informácií o výzve nájde na stránke https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty

PDF s informáciami (PDF, 1MB)

Podpora dobudovania inžinierskych sietí v prostredí marginalizovaných rómskych komunít (2021) / Trvanie: 1.12.2020 – do vyčerpania financií

Výzva je zameraná na podporu budovania a dobudovania kanalizácií a zlepšenie prístupu
k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít.
Výzva je z OP Ľudské zdroje.

Oprávnené územie:
TT kraj, KE kraj, PO kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, TN kraj

Oprávnení žiadatelia:
Samospráva

Finančné podmienky výzvy:

 • celková alokácia výzvy 17 500 000 €
  (spolu so zdrojmi zo štátneho rozpočtu ide o sumu 19 558 823,53 €)
 • minimálna výška príspevku nie je stanovená 
 • maximálna výška príspevku je  2 850 000 €
 • maximálna miera podpory: 95%

Harmonogram výzvy:
*Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 22.03.2021
*Uzavretie 2. hodnotiaceho kola – 17.05.2021

Oprávnení prijímatelia:

 • obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
 • obce z Iniciatívy Catching – up Regions

Oprávnené aktivity:

 • budovanie verejných kanalizácií a/alebo budovanie čistiarní odpadových vôd,
 • výstavba a rozšírenie miestnych vodovodov/potrubných rozvodov pitnej vody ako súbežná výstavba s verejnou kanalizáciou
 • výstavba a rozšírenie miestnych vodovodov/potrubných rozvodov pitnej vody ako pokračovanie existujúcej vodohospodárskej infraštruktúry
 • výstavba výdajných miest len v prípadoch výstavby a rozšírenia miestnych vodovodov/potrubných vodovodov pitnej vody

Otvorenie výzvy/termín podania žiadosti:
od 1.12.2020 do vyčerpania financií

Viac informácií o výzve nájdete na stránke https://www.minv.sk/aktuality alebo v prílohe (PDF, 136 kB).

Dotácie z MPSVR SR a ÚPSVaR v súvislosti s koronakrízou / Trvanie: 12.11.2020 – do vyčerpania financií

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v čase trvania mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu poskytuje humanitárnu pomoc pre fyzické a právnické osoby.

Oprávnené územie:
TT kraj, BA kraj, KE kraj, PO kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, TN kraj

Oprávnení žiadatelia:
Akademický sektor, Fyzické osoby, Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie, Veľké podniky

Oprávnení prijímatelia:
* Fyzické osoby
* Právnické osoby

Dotácie, ktoré poskytuje priamo ministerstvo:

 • dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb
 • dotácia na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • dotácia na podporu rekondičných aktivít
 • dotácia na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti
 • dotácia na podporu edičnej činnosti
 • dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre fyzické osoby
 • dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre právnické osoby
 • dotácia na podporu rodovej rovnosti

Dotácie, ktoré poskytujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny:

 • dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
 • dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
 • dotácia na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 12.11.2020 do vyčerpania financií

Viac informácií o výzve nájdete na stránke https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/

SOS Dotácia – druhá vlna (Dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu) / Trvanie: 5.11.2020 – do vyčerpania financií

Fyzické osoby, ktoré v čase krízovej situácie prestali vykonávať činnosť, z ktorej im plynul príjem a zároveň nemajú žiaden iný príjem, môžu požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o poskytnutie SOS dotácie.  Dotáciu poskytuje MPSVR SR.

Oprávnené územie:
KE kraj, BB kraj, PO kraj, TN kraj, TT kraj, NR kraj, ZA kraj, BA kraj

Oprávnení žiadatelia:
Fyzické osoby

Finančné podmienky výzvy:

 • maximálna celková výška príspevku pre jedného žiadateľa je 1 800 € (300 € za 1 mesiac)
 • maximálna miera podpory nie je stanovená

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 5.11.2020 do vyčerpania financií

Oprávnení prijímatelia:

 • Fyzická osoba, ktorá v čase krízovej situácie tzv. druhej vlne pandémie (od mesiaca október 2020) prestala vykonávať činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem:
  • zo závislej činnosti
  • z výkonu činnosti osobnej asistencie
  • z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti
 • a nemá iný príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Ďalšie podmienky oprávnenosti žiadateľa:

 • nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, alebo obdobnej dávky zo zahraničia, ak úhrn súm týchto dávok je rovnaký alebo vyšší ako 300 €/mesačne
 • nie je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, poberateľom rodičovského príspevku, poberateľom príspevku na opatrovanie, dávky v nezamestnanosti, kompenzačného príspevku zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti, dávky nemocenského zabezpečenia, dávky nemocenského poistenia alebo obdobnej dávky zo zahraničia; Nariadenie stanovilo výnimku, kedy môže byť SOS dotácia poskytnutá aj v prípade člena domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, a to ak:
  • bola domácnosti pomoc v hmotnej núdzi priznaná bezprostredne po ukončení poskytovania SOS dotácie v tzv. prvej vlne pandémie a v období od marca 2020 do augusta 2020 a súčasne
  • výška poskytnutej pomoci v hmotnej núdzi domácnosti je nižšia ako 300 eur/mesačne
 • nemá nárok na poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov
 • nie je študentom dennej formy štúdia na strednej alebo vysokej škole
 • je v evidencii uchádzačov o zamestnanie. To neplatí pre osoby, osoby, ktoré sú poberateľmi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, alebo obdobnej dávky zo zahraničia, ak ich suma je nižšia ako 300 eur/mesačne, samostatne zárobkovo činné osoby a fyzické osoby v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • spĺňa podmienky v zmysle § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia)

Viac informácií o výzve nájdete na stránke www.upsvr.gov.sk/, alebo v prílohe (PDF, 254 kB).

Podpora komplexného prístupu v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami 2020 / Trvanie: 27.10.2020 – do vyčerpania financií

Cieľom tejto výzvy je lepšia integrácia marginalizovaných rómskych komunít a zlepšenie technickej vybavenosti v obciach s prítomnosťou týchto komunít.
Výzva je z OP Ľudské zdroje.

Oprávnené územie:
PO kraj

Oprávnení žiadatelia:
Samospráva

Finančné podmienky výzvy:
Výška dotácie:

 • celková alokácia výzvy 10 000 000 €
 • maximálna výška dotácie 1 900 000 €
 • maximálna miera podpory: 95%

Časový harmonogram výzvy:

 • Uzavretie 1. hodnotiaceho kola  –14.12.2020
 • Uzavretie 2. hodnotiaceho kola  –01.02.2021
 • Uzavretie 3. hodnotiaceho kola  –01.03.2021

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 27.10.2020 do vyčerpania financií

Oprávnení prijímatelia:
obce s prítomnosťou rómskych komunít v rámci Iniciatívy Catching-up Regions Prešovského kraja
Zoznam oprávnených žiadateľov nájdete na https://www.minv.sk/swift_data/source/mvsr_a_eu/oplz/vyzvy/vyzva_curi_pre_psk_2020/Priloha%20c.%207%20-%20Zoznam%20opravnenych%20ziadatelov.pdf

Oprávnené aktivity:

 • V rámci špecifického cieľa 5.1.2 „Zvýšiť finančnú  gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov“ je pre túto výzvu oprávnený nasledovný typ aktivity:
  • A: Podpora systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK (napr.TSP, komunitní pracovníci/pracovníčky v oblasti sociálnych služieb, miestne občianske hliadky, asistenti/asistentky bývania a iné asistenčné  služby), vrátane zaobstarania nevyhnutného zdravotníckeho alebo sanitárneho vybavenia súvisiaceho s poskytovaním predmetných služieb v lokalitách postihnutých epidémiami ako napr. Covid -19.
 • V rámci špecifického cieľa 6.1.1 „Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania“ sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít:
  • B: Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných MRK s dôrazom na nízkonákladové opatrenia ako napr. vŕtanie studní
  • C: Vybudovanie, resp. dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom (napr. zakúpenie zberných nádob, kontajnerov, vybudovanie stojísk)
  • D: Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky
  • E: Podpora dobudovania (výstavba/rekonštrukcia) základnej technickej infraštruktúry (napr. kanalizácia, asfaltové cesty, spevnené cesty)
 • V rámci špecifického  cieľa  6.1.2 „Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve“ sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít:
  • F:Podpora výstavby nových predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK.
  • G:Podpora rekonštrukcie predškolských zariadení a prístavby/nadstavby k existujúcim predškolským zariadeniam v obciach s prítomnosťou MRK s dôrazom na rozšírenie kapacity.
 • V rámci špecifického cieľa 6.1.3 „Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre“ sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít
  • H: Podpora modernizácie a rekonštrukcie (vrátane nadstavby/prístavby) komunitných centier
  • I: Podpora prestavby existujúcich objektov pre účely zriadenia a fungovania komunitných centier
  • J: Podpora výstavby nových komunitných centier

Viac informácii o výzve:

https://www.minv.sk/?aktuality_zahranicna_pomoc_MV_SR&sprava=vyzva-zamerana-na-podporu-komplexneho-pristupu-v-obciach-s-mrk

alebo vo Výzve na predkladanie ŽoNFP (PDF, 893 kB)

Integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (2020) / Trvanie: 9.10.2020 – do vyčerpania financií

Výzva je zameraná na podporu modernizácie zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti.
Výzva je z OP Integrovaný regionálny operačný program.

Oprávnené územie:
ZA kraj, BB kraj, , KE kraj, PO kraj, NR kraj, TT kraj, TN kraj, BA kraj

Oprávnení žiadatelia:
Samospráva

Indikatívna alokácia výzvy:

 • celková alokácia výzvy je 20 000 000 €
 • minimálna výška príspevku nie je stanovená
 • maximálna výška príspevku na 1 projekt nesmie prekročiť 900 000 €
 • miera podpory max 95%

Časový harmonogram:

 • Ukončenie 1. hodnotiaceho kola: 15. 1. 2021
 • Ukončenie 2. hodnotiaceho kola: 15. 2. 2021

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 9.10.2020 do vyčerpania financií

Oprávnení prijímatelia:

 • subjekt  územnej  samosprávy  (obec,  VÚC) – platí  v prípade,  ak žiadateľ v PZ ako formu zabezpečenia partnerstva CIZS určil zmluvu o partnerstve
 • nezisková  organizácia zriadená podľa zákona  č. 213/1997 Z.  z. o neziskových  organizáciách  poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších  predpisov, zakladateľom ktorej je obec a/alebo VÚC a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, a zároveň má v predmete činnosti    uvedené Zabezpečenie  integrácie  služieb  zdravotnej  starostlivosti  za účelom ochrany zdravia obyvateľstva“. Platí v prípade, ak v PZ  bola  ako forma  zabezpečenia partnerstva CIZS určená nezisková organizácia podľa zákona o n. o.
 • Žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území menej rozvinutého regiónu. Zoznam nájdete v prílohe č. 5 tejto výzvy
 • ŽoNFP môže predložiť iba žiadateľ, ktorý je uvedený v príslušnom zozname oprávnených spádových oblastí v kategórii menej rozvinutého regiónu

Oprávnené aktivity:

 • V rámci budovania infraštruktúry CIZS sú oprávnenými typmi aktivít:
  • A. výstavba nových budov,
  • B. modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov,
  • C. prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov, 
  • D. zabezpečenie materiálno – technického vybavenia, 
  • E. dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia,
  • F. budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia, 
  • G. budovanie bezbariérových prístupov, 
  • H. opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov
 • Oprávnené typy aktivít D.až G.musia byť v kombinácii s oprávneným typom aktivity A. alebo B. alebo C.
  V  prípade, že žiadateľ prijíma opatrenia zamerané na energetickú  hospodárnosť budov, vyberá si aj typ aktivity H., ktorá priamo súvisí s aktivitami B. a C.

Viac informácii o výzve nájdete na stránke ministerstva www.mpsr.sk, alebo v priloženom dokumente (pdf, 1 MB)

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej (predovšetkým cyklistickej) dopravy – 2020 / Trvanie: 6.8.2020 – do vyčerpania financií

Z grantu je možné financovať rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, ako napríklad: rekonštrukciu už existujúcich cyklistických komunikácií; budovanie nových cyklistických komunikácií, budovanie parkovísk pre bicykle a podobne.

Výzva je z OP Integrovaný regionálny operačný program

Oprávnené územie:

KE kraj, BB kraj, PO kraj, TN kraj, TT kraj, NR kraj

Oprávnení žiadatelia:

Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie, Samospráva, Štátna správa

Finančné podmienky výzvy:

Výška dotácie:

 • celková alokácia výzvy 16 349 708 €
 • maximálna miera podpory: 95%

Časový harmonogram výzvy:

 • Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 5. 11. 2020
 • Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 5. 2. 2021
 • Ďalšie kolá budú uzavreté spravidla v trojmesačnom intervale od vyčerpania alokácie

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:

od 6.8.2020 do vyčerpania financií

Oprávnení prijímatelia:

 • obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), združenie obcí, samosprávny kraj
 • ostatné subjekty verejnej správy – subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy (mesta/samosprávneho kraja) poskytujúci pravidelnú verejnú osobnú dopravu
 • súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci – fyzická alebo právnická osoba poskytujúca pravidelnú verejnú osobnú dopravu
 • mimovládne organizácie

Oprávnené aktivity:

 • obnova a rekonštrukcia už existujúcich cyklistických komunikácií, budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách a komunikáciách medzi sídlami
 • doplnková cyklistická infraštruktúra – chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, systémy automatickej požičovne bicyklov, hygienické zariadenia apod.
 • budovanie prvkov upokojovania dopravy – pešie zóny, „shared space“, vylúčenie dopravy z ulíc okrem mestskej hromadnej dopravy a cyklistov apod.
 • zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky – odstraňovanie úzkych miest v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri prestupovaní, apod.
 • propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy – webové portály, mobilné aplikácie a pod.(táto aktivita nemôže byť realizovaná samostatne)

Viac informácii o výzve:

https://www.mpsr.sk/vyzva-na-predkladanie-zonfp-na-zvysenie-atraktivity-a-prepravnej-kapacity-nemotorovej-dopravy-predovsetkym-cyklistickej-dopravy-na-celkovom-pocte-prepravenych-osob-s-kodom-irop-po1-sc122-2020-59/1124-67-1124-15737/

Príloha v PDF formáte

Príspevok na udržanie zamestnanosti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 / Trvanie: 7.4.2020 – do vyčerpania financií

Výzva je z Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Oprávnené územie:

TT kraj, BA kraj, KE kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, PO kraj, TN kraj

Oprávnení žiadatelia:

Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie

Finančné podmienky výzvy:

Výška dotácie:

 • max. výška dotácie  – 800 000 €
 • miera podpory max. 100%
 • úhrada náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100,- 

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:

od 7.4.2020 do vyčerpania financií

Oprávnení žiadatelia:

 • Zamestnávateľ, vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom (okrem subjektov verejnej správy), ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu udrží pracovné miesta aj v prípade povinnosti prerušiť alebo obmedziť svoju prevádzkovú činnosť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Oprávnené obdobie:

Od 13. marca 2020 – teda od dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o uzatvorení prevádzok do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR zrušené

Viac informácii o výzve:

https://www.neprepustaj.sk/

Dokument na stiahnutie v pdf formáte

Manuál Ako sa pripraviť a čo treba splniť na úspešné podanie žiadosti (PDF, 2MB) pre žiadateľov o prostriedky z eurofondov od spoločnosti Grandexpert.