Granty a dotácie


Informácie o možnostiach financovania vášho podnikania z prostriedkov Európskej únie a iných zdrojov.

Zoznam grantov, výziev a dotácií je chronologicky zoradený podľa dátumu ich vyhlásenia.

Program obnovy dediny 2023 / Trvanie 3.2.2023 – 3.4.2023

Program slúži na realizáciu opatrení udržateľného rozvoja, predovšetkým na rozvoj a podporu vidieckych komunít.

Oprávnené územie:
▪ všetky kraje Slovenska

Oprávnení žiadatelia:
▪ samospráva – obce bez štatútu mesta, ktoré v rámci danej agendy podávajú projekty malého charakteru realizované na území obce

Dátum uzavretia:
▪ 3. 4. 2023

Oprávnené aktivity:
▪ Kvalita životného prostredia na vidieku
▪ Zelená infraštruktúra a starostlivosť o krajinu
▪ Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta


Finančné podmienky výzvy:
▪ maximálna výška dotácie je 8 000 €

Kompletné informácie nájdete na stránkach👇
Program obnovy dediny – Environmentálny Fond 𝑎𝑙𝑒𝑏𝑜 Program obnovy dediny 2023

Výzva Banskobystrického samosprávneho kraja pre lokálnych farmárov a poľnohospodárov

Výzva Banskobystrického samosprávneho kraja pre dodávateľov potravín pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK.

Pozrite sa, aké potraviny a v akých objemoch krajské organizácie obstarávajú a prečítajte si návod, ako si založiť sociálny podnik a ako sa stať ich dodávateľom potravín v brožúre Sociálne podnikanie v Banskobystrickom samosprávnom kraji .

Výzva na triedený zber komunálnych odpadov (2021) / Trvanie: 15.11.2021 – do vyčerpania financií

Cieľom výzvy je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.
Výzva je z OP:  Kvalita životného prostredia.

Oprávnené územie:
Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj.

Oprávnení žiadatelia:
Malé a stredné podniky, mimovládne organizácie, samospráva, veľké podniky.

Finančné podmienky výzvy:

 • Celková alokácia výzvy je 10 000 000 €
 • Výška dotácie: nie je stanovená
 • Miera podpory: max. 95 %
 • Schéma štátnej pomoci.

Oprávnení prijímatelia:
V rámci  tejto  výzvy  sú  oprávnenými  žiadateľmi  subjekty  zabezpečujúce  výkon verejnoprospešných úloh v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi (ďalej aj „KO“) a drobným stavebným odpadom:
A. obec alebo združenie obcí
B. príspevková alebo rozpočtová organizácia obce,
C. právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí, ktorá je oprávnená na nakladanie s odpadom,
D. nezisková  organizácia  poskytujúca  všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí;
E. združenie  právnických  osôb,  ktorého  členmi  sú  výlučne  obce,  resp. subjekty v 100 % vlastníctve obce/obcí.

Oprávnené náklady:
Hlavná aktivita projektu musí byť  vo  vecnom  súlade  s nasledovným  typom oprávnenej aktivity OP KŽP:

Príprava  na  opätovné  použitie  a  zhodnocovanie  so  zameraním  na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu  komunálnych  odpadov  a  podpory  predchádzania  vzniku  biologicky rozložiteľných  komunálnych  odpadov,  v rámci  špecifického  cieľa  1.1.1: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. 

V rámci  uvedeného  typu aktivity sa príspevok poskytuje na triedený  zber komunálnych odpadov, t. j.: 

 • Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zber odpadov21 / zberných dvorov22 za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu KO (primárne na odpady, za ktorých zber a nakladanie s nimi je v súlade so zákonom o odpadoch zodpovedná obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný  kuchynský  odpad  a reštauračný  odpad  od  prevádzkovateľa kuchyne. 
 • Nákup  hnuteľných  vecí  za  účelom  zvýšenia  kapacity  triedeného  zberu komunálnych  odpadov – zberné  nádoby  podľa  §  81  ods.  5  zákona o odpadoch, veľkokapacitné kontajnery pre odpady, za nakladanie s ktorými zodpovedá  podľa  zákona  o odpadoch obec a na  ktoré  sa  nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky  rozložiteľný  kuchynský  odpad  a reštauračný  odpad  od prevádzkovateľa kuchyne.
 • Nákup ostatných hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov – zberové vozidlá a iné stroje pre zvoz a nakladanie s odpadmi, za nakladanie  s ktorými zodpovedá podľa zákona o odpadoch obec  a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od  prevádzkovateľa  kuchyne  (napr.  nákladné  vozidlá,  traktory  a vlečky, ťahače, pracovné stroje),  zariadenia  na mechanickú úpravu (zmenšovanie objemu)  vybraných  vytriedených  zložiek  KO, za nakladanie s ktorými zodpovedá  podľa  zákona  o  odpadoch  obec  a na  ktoré  sa  nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky  rozložiteľný  kuchynský  odpad  a reštauračný  odpad  od prevádzkovateľa kuchyne (napr. drvič biologicky rozložiteľného KO). 

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 15.11.2021 do 1. kolo do 17.01.2022, 2.kolo do 15.03.2022, n-kolo v intervale troch mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

Viac informácií o výzve nájdete na stránke www.op-kzp.sk.

Zdroj: https://app.grantexpert.sk/vyzva/vyzva-na-triedeny-zber-komunalnych-odpadov-2021

Podpora programov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve pre deti z marginalizovaných rómskych komunít (2021) / Trvanie: 10.11.2021 – do vyčerpania financií

Cieľom výzvy je zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov, na všetkých stupňoch vzdelávania s dôrazom na predprimárne vzdelávanie.
Výzva je z Operačného programu Ľudské zdroje.

Oprávnené územie:
TT kraj, KE kraj, PO kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, TN kraj.

Oprávnení žiadatelia:
Mimovládne organizácie.

Finančné podmienky výzvy:

 • celková alokácia výzvy je 500 000 €
 • maximálna výška grantu na projekt nie je stanovená
 • miera podpory je max 85%.

Oprávnení prijímatelia:

 • mimovládne neziskové organizácie
 • nadácie
 • neziskové organizácie
 • cirkevné právnické osoby.

Oprávnené aktivity:

 • Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít OP ĽZ, na realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva.
 • V rámci špecifického cieľa 5.1.1 „Zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov, na všetkých stupňoch vzdelávania s dôrazom na predprimárne vzdelávanie“ je pre túto výzvu oprávnená nasledovná aktivita: Typ aktivity: Podpora rozvojových aktivít/programov ranej starostlivosti pre deti z MRK vo veku 0 až 3 roky
 • V rámci oprávneného typu aktivity je žiadateľ povinný si zadefinovať hlavnú aktivitu napr. v znení: „Poskytovanie programov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve pre deti z MRK vo veku 0 až 3 roky“, v rámci ktorej je oprávnená podpora najmä nasledovných činností:
  • poskytovanie programov VSRD pre deti z MRK s cieľom rozvinúť v maximálnej miere zmyslový, pohybový, rozumový, jazykový, psychický a sociálny potenciál dieťaťa,
  • zamestnávanie, vzdelávanie, príprava, mentoring a supervízie pre asistentky raného vzdelávania11, ktorých úlohou je intervencia v oblasti VSRD,
  • návštevy v domácnostiach rodín, poradenstvo, stimulácia dieťaťa v prítomnosti a s asistenciou rodiča či iného opatrovníka,
  • práca s rodinou a dieťaťom v alternatívnych dostupných priestoroch priamo v komunite,
  • rodičovské kluby – svojpomocné skupiny, stretnutia s odborníkmi, diskusie, dôraz na praktické a zrozumiteľné ukážky a inšpirácie,
  • čitateľské kluby, zapožičiavanie edukatívnych hračiek a detských kníh, zaškoľovanie rodičov, ako s nimi pracovať,
  • spolupráca s inými subjektami VSRD (napr. centrá včasnej intervencie),
  • praktické rozvojové programy pre rodičov.

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 10.11.2021 do vyčerpania financií.

Termíny:

 • Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 14. december 2021
 • Uzavretie 2. hodnotiaceho kola – 14. február 2022
 • Následne SO zverejní na svojom webovom sídle termíny uzavretia pre ďalšie hodnotiace kolá s ohľadom na počet prijatých žiadostí o NFP, primeraný časový limit na schvaľovanie žiadostí o NFP a zostávajúcu alokáciu na príslušnú výzvu.

Viac informácií nájdete na stránke https://www.minv.sk .

Zdroj: https://app.grantexpert.sk/vyzva/podpora-programov-vzdelavania-a-starostlivosti-v-ranom-detstve-pre-deti-z-marginalizovanych-romskych-komunit-2021

Program LIFE 2021 – 2027 (podpora projektov v oblasti životného prostredia) / Trvanie: 15.7.2021 – do vyčerpania financií

Výzva je zameraná na podporu projektov v oblasti životného prostredia. Okrem iného sa týka tzv. štandardných projektov, strategických prírodných projektov, projektov technickej pomoci a grantov pre mimovládne organizácie.
Výzva je z Komunitárnych programov Európskej komisie.
Národným kontaktným bodom pre tento program je Ministerstvo životného prostredia SR.

Oprávnené územie:
TT kraj, KE kraj, PO kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, TN kraj, BA kraj.

Oprávnení žiadatelia:
Malé a stredné podniky, mimovládne organizácie, samospráva, štátna správa, veľké podniky.

Finančné podmienky výzvy:

 • celková alokácia výzvy celkom 5 432 000 000 €
 • miera podpory je
  • max. 60% pre štandardné projekty (standard action projects SAPs) v rámci podprogramu Príroda a Biodiverzita, Obehové hospodárstvo a kvalita života, Zmiernenie zmeny klímy
   a adaptácia na zmenu klímy
  • max. 95% pre koordinačné a podporné aktivity (other action grants – v rámci podprogramu Prechod na čistú energiu).

Oprávnení prijímatelia:

 • malé a stredné podniky
 • veľké podniky
 • štátny sektor
 • neziskové organizácie
 • samosprávy.

Podporgramy:

Program LIFE 2021-2027 sa člení nasledovne:

 • 1. oblasť „Životné prostredie“, ktorá zahŕňa:
  • a) podprogram „Príroda a biodiverzita“;
  • b) podprogram „Obehové hospodárstvo a kvalita života“.
 • 2. oblasť „Opatrenia v oblasti klímy“, ktorá zahŕňa:
  • a) podprogram „Zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na zmenu klímy“;
  • b) podprogram „Prechod na čistú energiu“.

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 15.7.2021 do vyčerpania financií.

Viac informácií o výzve nájdete na stránke www.minzp.sk alebo priamo na oficiálnej webstránke programu.

Zdroj: https://app.grantexpert.sk/vyzva/program-life-2021-2027

Búrame bariéry (2021) / Trvanie: 7.6.2021 – do vyčerpania financií

Program je zameraný na organizovanie lokálnych charitatívnych podujatí, ktorých výťažok je použitý na zlepšenie života ľudí so znevýhodnením.
Výzva je z Nadácie ZSE.

Oprávnené územie:
TT kraj, BA kraj, TN kraj.

Oprávnení žiadatelia:
Fyzické osoby, mimovládne organizácie.

Finančné podmienky výzvy:

 • celková alokácia výzvy je 23 000 €
 • maximálna výška grantu na projekt je 1 000 €
 • miera podpory nie je stanovená.

Oprávnení prijímatelia:

 • jednotlivci – fyzické osoby
 • neformálne skupiny – rodina, priatelia, miestna komunita
 • občianske združenia alebo neziskové organizácie.

Oprávnené aktivity:

 • grant je určený na organizovanie lokálnych charitatívnych podujatí, ktorých výťažok je použitý na zlepšenie života ľudí so znevýhodnením, primárne na úhradu rehabilitácií, nákup zdravotných pomôcok a liekov v prospech vybraných členov klubu APPA.
 • podmienkou získania podpory je miesto realizácie projektu na území západného Slovenska.

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 7.6.2021 do vyčerpania financií

Viac informácií nájdete na stránke https://www.nadaciazse.sk/projekt/burame-bariery.

Súbor s informáciami (PDF, 3MB).

Zdroj: https://app.grantexpert.sk/vyzva/burame-bariery-2021

Modernizácia sociálnej a školskej infraštruktúry v regiónoch – sociálne služby / Trvanie: 1.6.2021 – do vyčerpania financií

Výzva je zameraná na podporu rozvoja komunitnej starostlivosti rekonštrukciou a modernizáciou budov,  zakúpením materiálno-technického vybavenia alebo zvýšením energetickej efektívnosti budov, výstavby nových centier poskytujúcich sociálne služby.
Výzva je z OP Integrovaný regionálny operačný program.

Oprávnené územie:
TT kraj, KE kraj, PO kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, TN kraj, BA kraj.

Oprávnení žiadatelia:
Mimovládne organizácie, samospráva, štátna správa.

Finančné podmienky výzvy:

 • celková alokácia výzvy celkom 65 000 000 €
 • maximálna výška grantu na projekt nie je stanovená
 • miera podpory nie je stanovená.

Oprávnení prijímatelia:

 • organizácie štátnej správy (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR), štátne rozpočtové organizácie, štátna príspevková organizácia
 • obec (obec / mesto / mestská časť mesta Košice, mesto Košice, právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom / mestskou časťou),
 • subjekty verejnej správy (samosprávny kraj, právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom),
 • mimovládne organizácie (cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností), občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia.

Oprávnené aktivity:

 • rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov existujúcich zariadení
 • zriaďovanie a výstavba nových zariadení sociálnych služieb, vrátane inovatívnych foriem komunitnej starostlivosti
 • investície do materiálno-technického vybavenia vrátane motorových vozidiel
 • zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy.

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
Od 1.6.2021 do vyčerpania financií  

Zdroj: https://app.grantexpert.sk/vyzva/modernizacia-socialnej-a-skolskej-infrastruktury-v-regionoch-socialne-sluzby

Podpora projektov s tzv. pečaťou výnimočnosti (Seal of Excellence) / Trvanie: 5.5.2021 – do vyčerpania financií

Výzva je zameraná na podporu malých a stredných podnikov a ich projektov s tzv. pečaťou výnimočnosti (Seal of Excellence).
Výzva je z OP Výskum a inovácie.

Oprávnené územie:
TT kraj, KE kraj, PO kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, TN kraj – výzva OPII-MH/DP/2021/11.3-32
BA kraj – výzva OPII-MH/DP/2021/12.1-33.

Oprávnení žiadatelia:
Mikro, malé a stredné podniky.

Finančné podmienky výzvy:

 • 12,8 mil. EUR na výzvu s kódom OPII-MH/DP/2021/11.3-32
 • 18,3 mil. EUR na výzvu s kódom OPII-MH/DP/2021/12.1-3
 • minimálna výška NFP na projekt je 500 000 EUR.
 • maximálna výška NFP na projekt nesmie presiahnuť 2 500 000 EUR
 • miera podpory max 70%.

Oprávnení partneri:

 • verejné alebo súkromné organizácie, neziskové alebo založené za účelom vytvárania zisku, vrátane mimovládnych organizácií.
 • medzinárodná organizácia, orgán, agentúra a pod.
 • neformálne a ad-hoc organizácie a miestne skupiny, ktoré v SR nie sú registrované (neformálne skupiny). Tieto skupiny zároveň musia spĺňať nasledovné požiadavky: majú neziskový charakter, vykonávajú činnosť v súlade s verejným záujmom, majú dobrovoľný a nediskriminačný charakter a sú nezávislé od miestnej a regionálnej samosprávy a centrálnej vlády, verejných orgánov, politických strán, náboženských inštitúcií a komerčných organizácií. Tieto neformálne skupiny zastupuje jedna osoba, ktorá, v mene skupiny, podpíše prehlásenie o partnerstve v projekte. Neformálna skupina nemôže byť priamym príjemcom finančných prostriedkov z grantu.

Oprávnené aktivity:

 • Žiadateľ si ako hlavnú aktivitu projektu stanoví aktivitu s názvom Podpora projektov so známkou excelentnosti za kvalitu.
 • Predmetom hlavnej aktivity projektu musí byť realizácia výskumno – vývojových činností vedúcich k dosiahnutiu inovácií, ktoré sú v súlade s potrebami zákazníkov a riešia problémy/výzvy v sociálnej, technologickej alebo ekonomickej oblasti udržateľným spôsobom.

Harmonogram výzvy:

 • Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 30.06. 2021.
 • Uzavretie ostatných kôl: posledný pracovný deň každého nasledujúceho 2. mesiaca.

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 5.5.2021 do vyčerpania financií. 

Viac informácií o výzve nájdete na odkaze https://www.opvai.sk/

Súbor s informáciami (PDF, 772 kB)

Zdroj: https://app.grantexpert.sk/vyzva/podpora-projektov-s-tzv-pecatou-vynimocnosti-seal-of-excellence

Schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím / Trvanie: 30.4.2021 – do vyčerpania financií

Predmetom schémy je poskytovanie pomoci na financovanie projektov zameraných na pomoc na podporu vzdelávania, a pomoc na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím.
Výzva je z Dotácie z ministerstiev – MPSVR SR.

Oprávnené územie:
TT kraj, BA kraj, KE kraj, PO kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, TN kraj.

Oprávnení žiadatelia:
Malé a stredné podniky, veľké podniky, mimovládne organizácie

Finančné podmienky výzvy:

 • odhadovaný ročný objem predpokladaných finančných prostriedkov na realizáciu tejto schémy je vo výške 36 mil. €
 • celkový predpokladaný rozpočet schémy je 108 mil. €
 • Iitenzita pomoci na podporu vzdelávania nesmie presiahnuť 50 % oprávnených nákladov. Môže sa zvýšiť až na maximálnu intenzitu pomoci vo výške 70 % oprávnených nákladov.

Oprávnení prijímatelia:

 • neziskové organizácie
 • neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby
 • občianske združenia
 • združenia občanov
 • nadácie, ktoré vykonávajú hospodársku (ekonomickú) činnosť, alebo realizujú aktivity, ktorých výstupom je hospodárska
 • mikropodniky, malé a stredné podniky
 • veľké podniky.

Oprávnené aktivity:

Oprávnenými projektmi na podporu vzdelávania sú projekty a programy, zamerané na podporu vzdelávania organizovaného zamestnávateľom pre jeho zamestnancov, ktorých cieľom je získanie, obnova a zmena odborných zručností a vedomostí potrebných na ich pracovné uplatnenie s výnimkou tých projektov, ktorých výsledkom bude zvýšenie stupňa vzdelania.

Oprávnenými projektmi pre pomoc na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím sú projekty a programy, zamerané najmä na prijímanie znevýhodnených zamestnancov vo forme mzdových dotácií, na zamestnávanie zamestnancov so zdravotným postihnutím vo forme mzdových dotácií, na kompenzáciu dodatočných nákladov spojených so zamestnávaním pracovníkov so zdravotným postihnutím a na kompenzáciu nákladov na pomoc poskytovanú znevýhodneným pracovníkom.

V rámci tejto schémy sú oprávnenými projektmi na poskytnutie štátnej pomoci projekty a programy, realizované v rámci aktívnych opatrení trhu práce v zmysle zákona o službách zamestnanosti.
Na poskytovanie pomoci podľa schémy sú oprávnené tieto typy aktivít v rámci oprávnených projektov

 • pomoc na podporu vzdelávania
 • pomoc na prijímanie znevýhodnených zamestnancov vo forme mzdových dotácií
 • pomoc na zamestnávanie zamestnancov so zdravotným postihnutím vo forme mzdových dotácií
 • pomoc na kompenzáciu dodatočných nákladov spojených so zamestnávaním zamestnancov so zdravotným postihnutím
 • pomoc na kompenzáciu nákladov na pomoc poskytovanú znevýhodneným zamestnancom.

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 30.4.2021 do vyčerpania financií.

Viac informácií nájdete na odkaze https://www.employment.gov.sk/ (PDF, 501 kB)

Podpora projektov, ktorým je poskytovaná regionálna investičná pomoc / Trvanie: 29.4.2021 – do vyčerpania financií

Cieľom výzvy je prostredníctvom nenávratného finančného príspevku poskytnúť synergickú podporu podnikom, ktoré sú prijímateľmi regionálnej investičnej pomoci poskytovanej zo štátneho rozpočtu SR.
Výzva je z OP Integrovaná infraštruktúra.

Oprávnené územie:
TT kraj, KE kraj, PO kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, TN kraj.

Oprávnení žiadatelia:
Malé a stredné podniky, veľké podniky

Finančné podmienky výzvy:

 • celková alokácia výzvy je 30 000 000 €
 • minimálna výška NFP na projekt je 50 000 €
 • maximálna výška NFP na projekt nesmie presiahnuť sumu zodpovedajúcu uplatneniu maximálnej miery spolufinancovania projektu z NFP v rámci ŽoNFP z maximálnej výšky COV projektu v rámci ŽoNFP. Maximálna výška COV projektu v rámci ŽoNFP je 50 000 000 €
 • miera podpory je vo výške 50%.

Oprávnení prijímatelia:

 • mikro a malé podniky
 • stredné podniky
 • veľké podniky.

Oprávnené aktivity:
V rámci tejto výzvy budú podporené investície do podnikov, ktoré vykonávajú svoju produkčnú činnosť v oblasti priemyselnej výroby. Podporené môžu byť aj investície do podnikov, ktoré poskytujú služby v oblasti vývoja a inovácií technicky vyspelých výrobkov, technológií alebo výrobných procesov, za účelom ich použitia vo výrobe alebo zvýšenia pridanej hodnoty.

 • Projekt spĺňa podmienku oprávnenosti aktivít, ak sú súčasne splnené všetky nasledujúce podmienky:
  • 1. Predmetom oprávnených výdavkov projektu musí byť obstaranie dlhodobého hmotného majetku vo forme strojov, prístrojov a zariadenía/alebo dlhodobého nehmotného majetku, ktorý  bude využívaný pri:
   • vývoji alebo inovácii technicky vyspelých výrobkov, technológií alebo výrobných procesov za účelom ich použitia vo výrobe alebo zvýšenia pridanej hodnoty (v prípade projektov, ktoré sú súčasťou investičných zámerov realizovaných v technologickom centre)
   • a/alebo produkcii nového/inovovaného produktu alebo inovácii produkčného procesu (v prípade projektov, ktoré sú súčasťou investičných zámerov realizovaných v priemyselnej výrobe).
  • 2. Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, musí byť súčasťou investičného  zámeru realizovaného v priemyselnej výrobe a/alebo technologickom centre prijímateľom investičnej pomoci, ktorý je zároveň žiadateľom, ktorý predložil túto ŽoNFP.  Podporené tak môžu byť okrem výrobných podnikov, ktoré budú prostredníctvom projektu vykonávať produkciu priemyselných produktov a/alebo podnikový vývoj ainovácie týchto produktov aj podniky, ktorých produkčná činnosť je zameraná na poskytovanie služieb vývoja a inovácií pre vyššie uvedené výrobné podniky v oblasti priemyslu.
  • 3. Projekt musí predstavovať počiatočnú investíciu. Pod počiatočnou investíciou sa pre účely tejto výzvy rozumie investícia do hmotných a nehmotných aktív, ktorá sa týka:
   • založenia novej prevádzkarne alebo
   • diverzifikácie výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali, pričom oprávnené náklady investičného zámeru musia prevyšovať najmenej o 200 % účtovnú hodnotu znovu použitých aktív zaevidovanú vo fiškálnom roku predchádzajúcom začatiu prác alebo
   • zásadnej zmeny celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne, pričom v prípade veľkého podniku musia oprávnené náklady investičného zámeru prevyšovať odpisy aktivít súvisiacich s činnosťou, ktorá sa má modernizovať, vykonané počas predchádzajúcich troch fiškálnych rokov alebo
   • rozšírenia kapacity existujúcej prevádzkarne. ŽoNFP musí byť zameraná na tú istú počiatočnú investíciu ako IZ podporený podľa zákona o regionálnej investičnej pomoci, súčasťou ktorého je ŽoNFP.
  • 4. Projekt musí byť v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK).
  • 5. Výsledkom realizácie hlavnej aktivity projektu musí byť nový/inovovaný produkt alebo inovovaný produkčný proces. Žiadateľ kvantifikuje plánované výsledky, ktoré majú byť dosiahnuté realizáciou hlavnej aktivity projektu, prostredníctvom merateľných ukazovateľov definovaných v dokumente ,,Zoznam povinných merateľných ukazovateľov a iných údajov“, ktorý je prílohou č. 4 výzvy, a v ktorom je uvedený aj spôsob, akým žiadateľ stanovuje cieľovú hodnotu merateľných ukazovateľov projektu.
  • 6. Realizácia hlavnej aktivity projektu musí skončiť najneskôr 31. decembra 2023.
  • 7. Žiadateľ nesmie ukončiť fyzickú  realizáciu  hlavnej  aktivity  projektu,  t.  j.  plne zrealizovať hlavnú aktivitu projektu, pred predložením ŽoNFP poskytovateľovi.

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 29.4.2021 do vyčerpania financií.

Viac informácií nájdete na odkaze https://www.opvai.sk/ .

Súbor s informáciami (PDF, 1MB)

Zdroj: https://app.grantexpert.sk/vyzva/podpora-projektov-ktorym-je-poskytovana-regionalna-investicna-pomoc

Manuál Ako sa pripraviť a čo treba splniť na úspešné podanie žiadosti (PDF, 2MB) pre žiadateľov o prostriedky z eurofondov od spoločnosti Grandexpert.